Bjelovarsko-križevačka biskupija

Povjerenstvo za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba

pri Ordinarijatu Bjelovarsko-križevačke biskupije.

Sukladno odredbi pape Franje donesenoj u apostolskom pismu Vi ste svijetlo svijeta, čl. 2 §1, a u skladu s Pravilnikom o radu i ustroju Povjerenstva HBK za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba, čl. 9, te sa Smjernicama Hrvatske biskupske konferencije,   mons. Vjekoslav Huzjak, biskup bjelovarsko-križevački, imenovao je vlč. Antuna Faltaka povjerenikom za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba Bjelovarsko-križevačke biskupije.

Povjerenik je ovlašten primati dojave o mogućim slučajevima seksualnog zlostavljanja maloljetnika i ranjivih osoba, saslušati dojavitelje i žrtve, obraditi zaprimljene dojave o tim povredama i mogućim slučajevima zlostavljanja u skladu s kanonskim odredbama i mjerodavnim Smjernicama HBK, osobito pritom pazeći na zaštitu žrtve.

Odlukom HBK u studenom 2023. godine osnovan je Nacionalni ured za zaštitu maloljetnika i odraslih ranjivih osoba. Ured ima zadaću promicati i poticati kulturu zaštite maloljetnika i odraslih ranjivih osoba sukladno smjernicama Papinske komisije za zaštitu maloljetnika i Smjernicama HBK. Ured ima zadaću pomoći i u postupanju sukladno važećim kanonskim odredbama.

Dojavu o sumnji na počinjenje ili o mogućem počinjenju spolnog zlostavljanja maloljetnika ili ranjive osobe na području Bjelovarsko-križevačke biskupije moguće je učiniti osobno, telefonski ili putem e-maila:

vlč. Antun Faltak
Povjerenstvo za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba
Trg E. Kvaternika 7
43000 Bjelovar

043/638-632

+385 99 1616 489

sudski.vikar@biskupija-bk.hr

ili

Ured za zaštitu maloljetnika i odraslih ranjivih osoba
Ksaverska cesta 12a
10000 Zagreb

+385 1 563 5022

zastita.maloljetnika@hbk.hr